RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez KFK Sp. z o.o.

KFK Sp. z o.o. na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informuje, że współpracując z Państwem lub wykonując zawartą umowę, przetwarza uzyskane dane osobowe, będąc ich administratorem.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych zależą od rodzaju świadczonej usługi. Zazwyczaj są to podstawowe dane identyfikujące, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres siedziby, dane prowadzonej działalności gospodarczej, w tym dane rachunku bankowego.

Wymienione dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu określonym w umowie, w zakresie i przez czas niezbędny do ich wykonania. Dane te mogą być przetwarzane także po zakończeniu współpracy do czasu rozliczenia ewentualnych wzajemnych należności, najpóźniej jednak do upływu okresu przedawnienia tych należności, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Za dane osobowe można uznać także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną.

Dlatego korzystając z naszej strony kfkserwis.pl prosimy o uwzględnienie, że część danych zgromadzonych w plikach cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania strony www, dostarczania usług drogą elektroniczną, czy wykrywania nadużyć. Pozyskiwanie takich niezbędnych plików cookies, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie wymaga Twojej zgody; bez nich Serwis nie mógłby funkcjonować.

W przypadku pozostałych plików cookies, ich przetwarzanie odbywać się będzie jedynie za Państwa zgodą. Część przetwarzanych w ten sposób danych osobowych może być wówczas wykorzystywana dla celów marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług świadczonych przez KFK Sp. z o.o., ponadto celem pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez KFK Sp. z o.o. Państwa dane są przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Państwa indywidualnych zainteresowań.

Ponadto za Państwa zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.

KFK Sp. z o.o. nie przekazuje otrzymanych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. Każdorazowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków umownych i z odpowiednim ich zabezpieczeniem. Takie przetwarzanie pozostaje zgodne z RODO.

Jako Klient macie Państwo prawo poprawiać i uzupełniać swoje dane osobowe w każdej chwili. KFK Sp. z o.o. nie stosuje profilowania. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Może to jednak mieć wpływ na możliwość dalszego korzystania z usług KFK Sp. z o.o.. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje ponadto skarga do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Korzystając z uprawnienia do sprzeciwu, należy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych jest zazwyczaj konieczne do realizacji celów umowy lub współpracy z KFK Sp. z o.o..

 

Polityka retencji danych osobowych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych przez KFK Sp. z o.o.. Poniżej informacja o stosowanej polityce retencji:

  1. w przypadku, gdy KFK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  2. w przypadku, gdy KFK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, a dalsze przetwarzanie danych nie jest konieczne w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązujących;
  3. przypadku, gdy KFK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy;
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, usuniemy dane osobowe najpóźniej po upływie maksymalnie 10 lat, tak by np. odpowiedzieć na Twoją reklamację, zapytanie, odnieść się do zgłoszonych roszczeń, żądań uprawnionych organów albo dokonywać rozliczeń z kontrahentami,
  1. w przypadku gdy dane osobowe zawarte są w plikach cookies ich przetwarzanie jest ponadto ograniczone przez czas maksymalny wynoszący do 6 miesięcy.

 

W przypadku zamiaru uzyskania bardziej szczegółowej informacji dotyczących konkretnego przetwarzania danych, prosimy o kontakt z administratorem – kontakt@kfkserwis.pl.